Karty podarunkowe


KUP BLISKIEJ CI OSOBIE ZAPROSZENIE DO SPA


Brak Ci pomysłu na oryginalny prezent dla bliskiej Ci osoby? Teraz już masz! Luksusowy podarunek dla Niej lub dla Niego.
 
Przygotowaliśmy najpiękniejszy prezent, jaki możesz wręczyć osobie bliskiej Twemu sercu – imienną kartę podarunkową w postaci zaproszenia zapakowanego w elegancką firmową kopertę. Podaruj chwile relaksu i odprężenia ukochanej osobie w Shintai Day SPA.
 
Kupując Zaproszenie są do wyboru dwie opcje:

  • Możesz sam wybrać zabiegi, które chcesz podarować – zostaną one wypisane na karcie podarunkowej.
  • Możesz wykupić zaproszenie na dowolną kwotę, a wówczas osoba obdarowana sama wybierze zabieg.

Osoba obdarowana Zaproszeniem sama wybiera sobie termin na realizację karty podarunkowej w terminie dwóch miesięcy.
 
Zaproszenia można odebrać osobiście lub – jeżeli zależy Ci na czasie, a nie możesz do nas przybyć – skontaktuj się z nami telefonicznie, a wówczas po uzgodnieniu szczegółów j/w i określeniu dokładnej kwoty, można płatności dokonać przelewem na konto, a my wyślemy Zaproszenie na wskazany przez Ciebie adres.

Regulamin Zaproszeń Shintai SPA Sosnowiec


Warunkiem skorzystania z Zaproszenia Shintai SPA jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego REGULAMINU.
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:
– ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.),
– ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późnn. zm.),
– ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz. U. z 2013 r., poz.1422 z późn. zm.),
– ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),
Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej www.shintai.pl – powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Istnieje możliwość zapoznania się i otrzymania Regulaminu po wcześniejszym kontakcie mailowym pod adresem: shintai@shintai.pl . Kontakt z Shintai SPA – za pośrednictwem poczty elektronicznej: recepcja@shintai.pl; telefonicznie: 781 646 404; pisemnie na adres: ul. Sucha 16 41-200 Sosnowiec.

 
2. Shintai SPA przyjmuje, że każdy KLIENT, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym. Odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji Zaproszenia ponosi tylko i wyłącznie KLIENT.
3. Realizacja Zaproszeń polega na wykonaniu Zabiegu. Obdarowany nie może żądać zwrotu równowartości pieniężnej
2.1) W przypadku Zabiegów, z których skorzystanie może zależeć od stanu zdrowia, ogólnej kondycji psychofizycznej lub wieku OBDAROWANEGO, Shintai SPA przyjmuje, że każdy KLIENT upewnił się, że OBDAROWANY może skorzystać z wybranego Zabiegu. Jeżeli okaże się, że stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna OBDAROWANEGO lub wiek nie pozwalają na realizację Zabiegu, to ani OBDAROWANEMU ani KLIENTOWI nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty, w stosunku do Shintai SPA.
II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE:
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
– Shintai SPA – firma z siedzibą w Sosnowcu, ul. Sucha 16, realizująca PREZENT
– KLIENT – osoba, która na rzecz OBDAROWANEGO zamawia w Shintai SPA – działającej w imieniu własnym i na własny rachunek,
– ZAPROSZENIE – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (OBDAROWANEGO) do wykonania przez Shintai SPA Zabiegu określonego w tym dokumencie. Istotnym warunkiem jest realizacja Zabiegu w naturze. Brak możliwości zamiany Zabiegu na zwrot gotówki.
– OKRES WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA – czas, w którym Zabieg musi zostać zarezerwowany (na miejscu w Shintai SPA, telefonicznie) oraz faktycznie zrealizowany. Po upływie tego okresu REALIZACJA Zaproszenia nie jest możliwa. Wynosi on 2 miesiące od daty zakupu. Niekiedy OKRES WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA może być krótszy, np. gdy ZAPROSZENIE zostanie zakupione podczas specjalnej akcji promocyjnej, ale wówczas będzie to wyraźnie określone na ZAPROSZENIU
– REZERWACJA – zgłoszenie przez OBDAROWANEGO preferowanego terminu REALIZACJI Zabiegu poprzez kontakt telefoniczny lub bezpośrednio w siedzibie Shintai SPA. Zgłoszony termin może być potwierdzony przez Shintai SPA SMSem.
– TERMIN REZERWACJI – jest to dzień, w którym możliwa jest realizacja ZAPROSZENIA.
– OBDAROWANY – osoba, która po dokonaniu REZERWACJI i okazaniu ZAPROSZENIA jest uprawniona do REALIZACJI zabiegu na jej rzecz
– ZABIEG – usługa oferowana przez Shintai SPA. Shintai SPA zastrzega, że faktyczna jego realizacja może odbiegać od określeń z serwisu www.shintai.pl w zakresie takich szczegółów jak dokładny czas trwania, wygląd urządzeń, rodzaj użytego sprzętu itp. W szczególności zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej mają charakter przykładowy i nie muszą dokładnie odpowiadać faktycznej realizacji.

III. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Shintai SPA działając w imieniu własnym i na własny rachunek oferuje na rzecz KLIENTA Zabieg spośród aktualnie znajdujących się w ofercie usług na stronie internetowej www.shintai.pl lub w siedzibie Shintai SPA z wyłączeniem usług medycyny estetycznej lub kosmetyków.
2. Klient zobowiązany jest do zapłaty całości ceny w dniu zakupu/ zamówienia Zaproszenia. Brak wpłaty oznacza nieważność umowy.
3. Zamówienie Zaproszenia jest możliwe:
a) bezpośrednio w siedzibie Shintai SPA.
b) przez wysłanie maila na adres recepcja@shintai.pl . Warunkiem otrzymania ZAPROSZENIA jest dokonanie przedpłaty na konto Shintai SPA w wysokości podanej w mailu przez pracownika Shintai SPA.
4. Przedpłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek Shintai SPA – dane zostaną podane w mailu zwrotnym.
5. ZAPROSZENIE jest dostarczane do KLIENTA według jego wyboru w następujący sposób:
a) odbiór osobisty w siedzibie Shintai SPA, ul. Sucha 16 w Sosnowcu.
b) za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na podany w zamówieniu adres. Nadanie przesyłki zwykle następuje w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaconej przedpłaty na rachunku Shintai
6. Przesyłka kurierska będzie realizowana po uiszczeniu przez Klienta dodatkowej opłaty w kwocie 14zł
7. OBDAROWANY może zrealizować otrzymany Zaproszenie
w okresie jego ważności (2 miesiące)
8. Pracownik Shintai SPA może odmówić realizacji Zaproszenia, jeżeli OBDAROWANY nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną OBDAROWANEGO.
8.3) Pracownik Shintai SPA może także zażądać podpisania przez OBDAROWANEGO dodatkowego oświadczenia, jeżeli jest to związane z ochroną zdrowia lub bezpieczeństwa podczas realizacji Zabiegu. Dotyczy to również osób niepełnoletnich w przypadku których wymagana jest zgoda opiekunów prawnych.
9. Shintai SPA. nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie ZAPROSZENIA wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona. W takiej sytuacji Zaproszenie traktuje się jako zrealizowane przez OBDAROWANEGO.
10. Shintai SPA zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny usług w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży

IV. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY i ROZPATRYWANIE REKLAMACJI
1. W wypadku zakupu ZAPROSZENIA na odległość, w ciągu 14 dni od otrzymania ZAPROSZENIA (przesyłką kurierską), jeżeli Zaproszenie nie zostało jeszcze zrealizowane, KLIENT może odstąpić od umowy i zrezygnować z jego realizacji bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Shintai SPA pisemnie na adres firmy lub na adres recepcja@shintai.pl i pod warunkiem okazania dowodu zakupu wystawionego za dokonanie danej płatności.
2. Shintai SPA zobowiązuje się rozpatrzyć każdą pisemnie zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni.
3. Wszelkie zwroty płatności dokonywane drogą elektroniczną są przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że KLIENT zgodzi się na inny sposób zwrotu.