Karty podarunkowe


KUP BLISKIEJ CI OSOBIE ZAPROSZENIE DO SPA


Brak Ci pomysłu na oryginalny prezent dla bliskiej Ci osoby? Teraz już masz! Luksusowy podarunek dla Niej lub dla Niego.
 
Przygotowaliśmy najpiękniejszy prezent, jaki możesz wręczyć osobie bliskiej Twemu sercu – imienną kartę podarunkową w postaci zaproszenia zapakowanego w elegancką firmową kopertę. Podaruj chwile relaksu i odprężenia ukochanej osobie w Shintai Day SPA.
 
Kupując Zaproszenie są do wyboru dwie opcje:

 • Możesz sam wybrać zabiegi, które chcesz podarować – zostaną one wypisane na karcie podarunkowej.
 • Możesz wykupić zaproszenie na dowolną kwotę, a wówczas osoba obdarowana sama wybierze zabieg.

Osoba obdarowana Zaproszeniem sama wybiera sobie termin na realizację karty podarunkowej w terminie dwóch miesięcy.
 
Zaproszenia można odebrać osobiście lub – jeżeli zależy Ci na czasie, a nie możesz do nas przybyć – skontaktuj się z nami telefonicznie, a wówczas po uzgodnieniu szczegółów j/w i określeniu dokładnej kwoty, można płatności dokonać przelewem na konto, a my wyślemy Zaproszenie na wskazany przez Ciebie adres.

Regulamin Zaproszeń:
 

  Warunkiem skorzystania z Zaproszenia Shintai SPA jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego REGULAMINU.
  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:
  – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.),
  – ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późnn. zm.),
  – ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz. U. z 2013 r., poz.1422 z późn. zm.),
  – ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),
  Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.shintai.pl powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Istnieje możliwość zapoznania się i otrzymania Regulaminu po wcześniejszym kontakcie mailowym pod adresem: adaminaszczerbik@gmail.com . Kontakt z Shintai SPA – za pośrednictwem poczty elektronicznej: recepcja@shintai.pl ;telefonicznie: 32 263 33 55; pisemnie na adres: ul. Sucha 16 41-200 Sosnowiec.
  2. Shintai SPA przyjmuje, że każdy KLIENT, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówionego PREZENTU ponosi tylko
  i wyłącznie KLIENT.
  2.1) W przypadku PREZENTÓW, z których skorzystanie może zależeć od stanu zdrowia, ogólnej kondycji psychofizycznej lub wieku OBDAROWANEGO, Shintai SPA przyjmuje, że każdy KLIENT upewnił się, że OBDAROWANY może skorzystać z wybranego PREZENTU. Jeżeli okaże się, że stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna OBDAROWANEGO lub wiek nie pozwalają na realizację PREZENTU to ani OBDAROWANEMU ani KLIENTOWI nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty, w stosunku do Shintai SPA.
  II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE:
  Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  – Shintai SPA – firma z siedzibą w Sosnowcu, ul. Sucha 16, realizująca PREZENT
  – KLIENT – osoba, która na rzecz OBDAROWANEGO zamawia w Shintai SPA – działającej w imieniu własnym i na własny rachunek, PREZENT,
  – ZAPROSZENIE – dokument potwierdzający zawarcie umowy
  i uprawniający jego okaziciela (OBDAROWANEGO) do otrzymania PREZENTU określonego w tym dokumencie,
  – OKRES WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA – czas, w którym PREZENT musi zostać zarezerwowany (na miejscu w Shintai SPA, telefonicznie oraz faktycznie zrealizowany. Po upływie tego okresu REALIZACJA PREZENTU nie jest możliwa.
  – OKRES WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA wynosi 2 miesiące od daty zakupu. Niekiedy OKRES WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA może być krótszy, np. gdy ZAPROSZENIE zostanie zakupiony podczas specjalnej akcji promocyjnej, ale wówczas będzie to wyraźnie określone na ZAPROSZENIU oraz w regulaminie danej akcji promocyjnej.
  – REZERWACJA – zgłoszenie przez OBDAROWANEGO preferowanego terminu REALIZACJI PREZENTU poprzez kontakt telefoniczny lub bezpośrednio w siedzibie Shintai SPA. Zgłoszony termin musi być potwierdzony przez Shintai SPA SMSem.
  – TERMIN REZERWACJI – jest to ostatni dzień z okresu ważności ZAPROSZENIA, w którym możliwe
  jest dokonanie REZERWACJI. 7. dzień przed upływem okresu ważności ZAPROSZENIA jest ostatnim dniem, w którym możliwe jest dokonanie REZERWACJI.
  – DATA WAŻNOŚCI – jest to ostatni dzień z okresu ważności ZAPROSZENIA, w którym możliwe jest wykonanie usługi/usług wymienionej w ZAPROSZENIU w Shintai SPA. Jeżeli OBDAROWANY dokona REZERWACJI PREZENTU przed upływem DATY WAŻNOŚCI, to Shintai SPA gwarantuje, że jego PREZENT zostanie zrealizowany w najbliższym dostępnym terminie, nawet jeżeli DATA WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA upłynie. Po TERMINIE REZERWACJI, a przed upływem DATY WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA REZERWACJA będzie możliwa w miarę dostępności miejsc. Shintai SPA zobowiązuje się dołożyć starań, aby do REALIZACJI PREZENTU doszło, ale nie gwarantuje tego w razie zdarzeń losowych, zdarzeń zewnętrznych, pożaru, wojny lub katastrof naturalnych.
  – OBDAROWANY – osoba, która po dokonaniu REZERWACJI
  i okazaniu ZAPROSZENIA jest uprawniona do REALIZACJI PREZENTU, określonego w niniejszym regulaminie,
  – REALIZACJA PREZENTU – wykonanie zamówionej przez KLIENTA usługi (PREZENTU) na rzecz OBDAROWANEGO. REALIZACJA PREZENTU możliwa jest wyłącznie w okresie ważności ZAPROSZENIA, gdy ZAPROSZENIE jest opłacone.
  – PREZENT – usługa, do której wykonania zobowiązuje się wobec KLIENTA,
  – OPIS PREZENTU – jest to określenie czego może się spodziewać OBDAROWANY po danym PREZENCIE. Z tym, że Shintai SPA zastrzega, że jest to opis określający charakter przeżycia, a faktyczna jego realizacja może odbiegać od określeń z serwisu www.shintai.pl
  w zakresie takich szczegółów jak dokładny czas trwania, wygląd urządzeń, rodzaj użytego sprzętu itp. W szczególności zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej mają charakter przykładowy i nie muszą dokładnie odpowiadać faktycznej realizacji. Shintai SPA dokłada jednak wszelkich starań, aby OPIS PREZENTU był jak najbliższy faktycznemu przebiegowi REALIZACJI PREZENTU.

  III. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
  1. Shintai SPA działając w imieniu własnym i na własny rachunek oferuje na rzecz KLIENTA.
  PREZENT spośród aktualnie znajdujących się w ofercie usług na stronie internetowej www.shintai.pl lub w siedzibie Shintai SPA z wyłączeniem usług medycyny estetycznej lub kosmetyków.
  2. Zamówienie PREZENTU jest możliwe:
  a. Zakup PREZENTU bezpośrednio w siedzibie Shintai SPA.
  b. Zamówienie PREZENTU przez wysłanie maila na adres recepcja@shintai.pl . Warunkiem otrzymania ZAPROSZENIA jest dokonanie przedpłaty na konto Shintai SPA w wysokości podanej w mailu przez pracownika Shintai SPA.
  3. Przedpłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek Shintai SPA – dane zostaną podane w mailu zwrotnym.
  4. ZAPROSZENIE jest dostarczane do KLIENTA według jego wyboru w następujący sposób:
  a) odbiór osobisty w siedzibie Shintai SPA, ul. Sucha 16 w Sosnowcu.
  b) za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na podany w zamówieniu adres. Nadanie przesyłki zwykle następuje w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaconej przedpłaty na rachunku Shintai
  2
  SPA, ale jest uzależnione od pracy firmy kurierskiej, za co Shintai SPA nie ponosi odpowiedzialności.
  4.1) W przypadkach określonych w pkt. 4 b), dostarczenie ZAPROSZENIA odbywa się na koszt KLIENTA w kwocie 14 PLN. 4.2) W przypadku jeżeli KLIENT nie odbierze wysłanego ZAPROSZENIA na wskazany w zamówieniu
  adres, to ponowna wysyłka jest możliwa po uiszczeniu przez KLIENTA ponownie opłaty jak w pkt. 4.1)

  5. OBDAROWANY może zrealizować otrzymany PREZENT
  w okresie ważności ZAPROSZENIA.
  W celu realizacji PREZENTU, po wręczeniu OBDAROWANEMU przez KLIENTA ZAPROSZENIA, ten ostatni musi dokonać REZERWACJI przed upływem DATY WAŻNOŚCI REZERWACJI, celem dokładnego ustalenia takich szczegółów REALIZACJI PREZENTU jak: czas realizacji PREZENTU, dane OBDAROWANEGO i wszelkich innych niezbędnych szczegółów. REZERWACJE po upływie terminu REZERWACJI, a przed upływem DATY WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA, będą dokonywane
  w miarę możliwości i dostępności miejsc, ale Shintai SPA nie gwarantuje w takim przypadku REALIZACJI PREZENTU.
  5.1) W celu zmiany terminu REALIZACJI PREZENTU na inny termin, OBDAROWANY zobowiązany jest skontaktować się z Shintai SPA odpowiednio wcześniej, ale nie później niż 24 godziny przed ustalonym terminem. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie 2 razy, z tym zastrzeżeniem, że po upływie terminu REZERWACJI taka zmiana nie jest już możliwa.
  5.2) Shintai SPA zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby REALIZACJA PREZENTU nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla OBDAROWANEGO, niemniej nie jest w stanie zagwarantować REALIZACJI PREZENTU w konkretnym dniu.
  5.3) Niezrealizowanie PREZENTU w okresie ważności ZAPROSZENIA, jak również niedokonanie REZERWACJI przed upływem DATY WAŻNOŚCI REZERWACJI z uwzględnieniem postanowień ust. 5.1, oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych,
  w szczególności powoduje brak możliwości REALIZACJI PREZENTU przez OBDAROWANEGO i z tego tytułu nie przysługują ani OBDAROWANEMU, ani KLIENTOWI żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty.
  5.4) W okresie ważności ZAPROSZENIA OBDAROWANY może dokonać wymiany otrzymanego ZAPROSZENIA na inne wybrane ZAPROSZENIA. Wymiany takiej OBDAROWANY może dokonać na następujących zasadach:
  a. na ZAPROSZENIE uprawniające do realizacji droższego PREZENTU, po dokonaniu stosownej dopłaty,
  b. na ZAPROSZENIE uprawniające do realizacji PREZENTU o tej samej wartości, co ZAPROSZENIE otrzymane, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów,
  c. na ZAPROSZENIE uprawniające do realizacji PREZENTU o niższej wartości od ZAPROSZENIA otrzymanego, ale w tym wypadku OBDAROWANEMU nie należy się zwrot różnicy w stosunku do dokonanej przedpłaty,
  d. Nowe ZAPROSZENIE będzie miał ten sam termin ważności co ZAPROSZENIE podlegające wymianie,

  3
  e. Wymianie nie podlegają ZAPROSZENIA wygrane w konkursach organizowanych przez Shintai SPA.
  5.5) Wymiany można dokonać w następujący sposób:
  a. osobiście w siedzibie Shintai SPA
  6. W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia ZAPROSZENIA, a termin realizacji PREZENTU (okres ważności ZAPROSZENIA) jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek KLIENTA i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu ZAPROSZENIA.
  7. Warunkiem realizacji PREZENTU, jest oddanie w Shintai SPA przez OBDAROWANEGO
  ZAPROSZENIA. W przypadku odmowy oddania ZAPROSZENIA pracownik Shintai SPA jest uprawniony do odmowy realizacji PREZENTU.
  7.1) OBDAROWANY ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń pracowników Shintai SPA. W przypadku wątpliwości pracownika Shintai SPA wobec wieku OBDAROWANEGO (musi mieć ukończone 18 lat), pracownik ma prawo sprawdzić dokument tożsamości OBDAROWANEGO, a OBDAROWANY ma obowiązek ukazać stosowny dokument. Odmowa okazania w/w dokumentu stanowi dla pracownika Shintai SPA podstawę odmowy realizacji PREZENTU. Wyjątek stanowi pisemna zgoda rodzica/opiekuna OBDAROWANEGO na wykonanie zabiegów w Shintai SPA.
  7.2) Pracownik Shintai SPA może odmówić realizacji PREZENTU, jeżeli OBDAROWANY nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub
  z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną OBDAROWANEGO.
  7.3) Shintai SPA może także zażądać podpisania przez OBDAROWANEGO dodatkowego oświadczenia, jeżeli jest to związane z ochroną zdrowia lub bezpieczeństwa podczas realizacji PREZENTU.
  7.4) OBDAROWANY powinien stawić się w siedzibie Shintai SPA minimum 15 minut przed ustaloną godziną.
  7.5) Niestawienie się OBDAROWANEGO w siedzibie Shintai SPA lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do realizacji PREZENTU, niezależnie od przyczyn, a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się na miejscu realizacji z przyczyn losowych.
  8. W przypadku osób niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych
  do realizacji niektórych PREZENTÓW, które mogą się wiązać z pewnym ryzykiem dla zdrowia lub życia OBDAROWANEGO, wymagana jest zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych wyrażona w formie aktu notarialnego lub też obecność min. jednego z opiekunów w siedzibie Shintai SPA. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla pracownika Shintai SPA do odmowy realizacji PREZENTU.
  9. Ceny usług: wszystkie aktualne ceny usług zamieszczone na stronie internetowej www.shintai.pl podawane są w złotych polskich,
  b. zawierają podatek VAT,
  c. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
  9.1) Cena podana przy każdej usłudze jest wiążąca w chwili złożenia przez KLIENTA zamówienia. 9.2) Shintai SPA zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży
  i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny usług w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży
  4
  IV. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY i ROZPATRYWANIE REKLAMACJI
  1. W wypadku zakupu ZAPROSZENIA na odległość, w ciągu 14 dni od otrzymania ZAPROSZENIA (przesyłką kurierską), jeżeli PREZENT nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, KLIENT może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji PREZENTU bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Shintai SPA pisemnie na adres firmy lub na adres recepcja@shintai.pl i pod warunkiem okazania dowodu zakupu wystawionego za dokonanie danej płatności.
  2. Shintai SPA zobowiązuje się rozpatrzyć każdą pisemnie zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni.
  3. Wszelkie zwroty płatności dokonywane drogą elektroniczną są przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że KLIENT zgodzi się na inny sposób zwrotu.
  4. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez KLIENTA od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe Shintai SPA w terminie 14 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia PREZENTU lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości, lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, o ile doszło ono do Shintai SPA przed upływem terminu określonego w pkt. 1.
  5. W przypadku niezrealizowania PREZENTU lub opóźnienia realizacji prezentu z winy Shintai SPA, dłużej niż o 14 dni, licząc od dnia ustalonego przez OBDAROWANEGO jako dzień realizacji prezentu i potwierdzonego SMSem przez Shintai SPA, zobowiązuje się ono do zapłaty na rzecz KLIENTA sumy otrzymanej przedpłaty.

  6. Za ewentualne zaginięcie i uszkodzenie przesyłek pocztowych i kurierskich, odpowiada firma kurierska. W razie uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół szkody podpisany przez pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
  V. PRAWO SHINTAI SPA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Shintai SPA zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z KLIENTEM umowy w sytuacji, kiedy realizacja PREZENTU okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami – wówczas KLIENTOWI zwracana jest cała uiszczona przedpłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Shintai SPA ofertę specjalną.
  2. Za przypadki siły wyższej w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do realizacji PREZENTU lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od Shintai SPA, takich jak: przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia
  5
  działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.
  VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI
  1. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) jest Anna Szczerbik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Instytu Promed” Anna Szczerbik, ul. Sucha 16, 41-200 Sosnowiec.
  2.1) Dane osobowe KLIENTA i OBDAROWANEGO nie będą przekazywane innym osobom bez ich wiedzy i zgody. Dokonanie wpłaty na konto Shintai SPA stanowi jednoznaczną zgodę KLIENTA na przekazanie swoich danych osobowych Shintai SPA wyłącznie w celu realizacji PREZENTU.
  2.2) Wykorzystanie przez Shintai SPA zgromadzonych danych w celach innych niż określone w pkt. 2.1., w szczególności w celach reklamowych i marketingowych, wymaga uzyskania na to
  uprzedniej zgody KLIENTA i OBDAROWANEGO.
  2. KLIENTOWI zawsze przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie KLIENT.
  3. KLIENT może w każdym czasie zażądać usunięcia ze zbiorów Shintai SPA swoich danych osobowych, co Shintai
  4. Shintai SPA. nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie ZAPROSZENIA wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona. W takiej sytuacji PREZENT traktuje się jako zrealizowany przez OBDAROWANEGO.
  5. PREZENTY/Usługi znajdujące się na stronie internetowej www.shintai.pl, są możliwie dokładnie opisane, a ich charakterystyka odpowiada temu, czego może oczekiwać zarówno KLIENT jak i OBDAROWANY. Niemniej Shintai SPA zastrzega sobie możliwość pojawienia się drobnych różnic pomiędzy opisem PREZENTU, a jego faktyczną realizacją.
  6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją PREZENTU Shintai SPA zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będzie sąd w Sosnowcu.
  7. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy Shintai SPA.